GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR CLOUDPROS APS

§1 Anvendelse

Betingelserne gælder for alle Cloudpros ApS leverancer, fx levering af løsninger, programmel, ydelser og udstyr, uanset om leverancen driftafvikles hos kunden eller hos Cloudpros ApS. Kontrakt på Remote Desktop server og platform har altid en løbetid på 36mdr med mindre andet er aftalt. Er Remote Desktops taget i brug, antages at kontrakten og leveringen er accepteret uanset om den er underskrevet eller ej.

§2 Rettigheder

Cloudpros ApS har ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder til programmel udviklet af Cloudpros ApS, forretningskoncepter o.l. samt skriftligt materiale, herunder dokumentation, uddannelsesmateriale og rapporter og drifts relateret rapportering, udarbejdet af Cloudpros ApS. Dette gælder både nuværende som fremtidige udgaver af ovennævnte.

§3 Overdragelse

Kunden kan ikke uden Cloudpros ApS samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen. Cloudpros ApS er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til et helt eller delvist ejet datterselskab. Cloudpros ApS indestår i så fald for datterselskabets opfyldelse af aftalen.

§4 Underleverandør

Cloudpros ApS forbeholder sig ret til at anvende underleverandører, samt antage eksterne konsulenter til opfyldelse af sine forpligtigelser.

§5 Misligholdelse

Mangelsbeføjelser kan gøres gældende i 3 måneder efter levering, hvorefter der ikke længere kan reklameres over mangler ved det leverede. Parterne er enige om at købelovens §54 hermed er fraveget. Cloudpros ApS er dog til enhver tid berettiget til at foretage vederlagsfri afhjælpning og/eller omlevering. Ved behørig gennemført afhjælpning og/eller omlevering kan kunden ikke gøre andre beføjelser gældende som følge af mangler. Forholdsmæssigt afslag i prisen ydes kun ved væsentlige mangler, som Cloudpros ApS vælger ikke at udbedre ved afhjælpning og/eller omlevering. Såfremt det undtagelsesvis måtte vise sig nødvendigt, kan Cloudpros ApS med et varsel på 5 arbejdsdage udskyde en leverance med op til 20 arbejdsdage, uden at dette kan betragtes som forsinkelse eller misligholdelse af en leverance. Udestående betalinger der er ældre end 30 dage, betragtes som misligholdelse af den indgåede kontrakt og vil give Cloudpros ApS ret til erstatning svarende til beløbet på resten af kontraktens løbetid med det sidst faktureret antal brugere. Eksempel: Kunden har 52 brugere på den seneste faktura. Resterende løbetid er 16 måneder svarer til 52 brugere ganget med 16 måneder ganget med aftalt pris pr. bruger pr. måned.

§6 Erstatning

Cloudpros ApS er alene forpligtet til at erstatte kundens tab, der er en følge af væsentlig mangel ved en leverance eller anden væsentlig misligholdelse fra Cloudpros ApS’s side. Cloudpros ApS’s erstatningspligt omfatter alene kundens direkte tab, hvorimod indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance eller udgifter i forbindelse med tab af data, interntid og omkostninger til eksterne rådgivere ikke erstattes. Cloudpros ApS er ikke erstatningsansvarlig, hvis forsinkelse eller mangel ved en leverance skyldes forsinkelser eller forringede forbindelser i kommunikationsinfrastrukturen, som Cloudpros ApS ikke er ansvarlig for, eller forsinkede eller manglende leverancer fra forskningsvirksomheder eller fremmede leverandører, der ikke er undergivet Cloudpros ApS’s instruktion og hvis ydelser er en forudsætning for Cloudpros ApS’s leverance. Cloudpros ApS er endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, der påføres kunden eller tredjemand som følge af kundens anvendelse af resultater fra leverancen. Cloudpros ApS’s samlede erstatningspligt inklusive bodsbeløb udgør, maksimalt kontraktsummen vedrørende den leverance, der har givet anledning til tabet, dog højst kr. 250.000. For løbende ydelser opgøres kontraktsummen som betalingerne i de seneste 12 måneder fra kundens meddelelse til Cloudpros ApS.

§7 Produktansvar

Cloudpros ApS er ansvarlig for produktskade forvoldt af Cloudpros ApS leverancer. Cloudpros ApS er dog ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance eller udgifter i forbindelse med tab af data, samt skade. Der af leverancen er forvoldt på fast ejendom eller på løsøre. Cloudpros ApS ansvar i forbindelse med produktskade er desuden underlagt den i §6 angivne beløbsmæssige begrænsning. Hvis tredjemand fremsætter krav mod Cloudpros ApS eller kunden om erstatningsansvar i henhold til nærværende bestemmelse, skal den anden part straks underrettes herom.

§8 Force majeure

Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås horhold, der ligger udenfor parternes kontrol, herunder strejke, og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde havet taget i betragtning. Intern strejke hos Cloudpros ApS, der væsentligt påvirker Cloudpros ApS mulighed for at overholde sine forpligtelser, anses for force majeure. Forhold hos Cloudpros ApS underleverandører, der medfører, at Cloudpros ApS ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser over for kunden, og som ikke kan overvindes uden uforholdsmæssigt store omkostninger for Cloudpros ApS, anses ligeledes for force majeure. Force majeure kan højst gøres gældende i det antal dage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Cloudpros ApS udskydes på grund af force majeure, udskydes betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 10 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt. Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere den force majeure ramte leverance, såfremt væsentlige dele af leverancen ikke gennemføres i mere end 60 dage.

§9 Tredjemands rettigheder

Cloudpros ApS indestår for, at der ikke i lande indenfor EU eller lande omfattet af EØS aftalen, USA og Canada hos tredjemand findes rettigheder i relation til leverancen, der kan hindre eller fordyre kundens anvendelse heraf. Varsles og/eller rejses der sag mod kunden med påstand om krænkelse af tredjemands rettigheder, er kunden forpligtet til straks at vie Cloudpros ApS skriftlig meddelelse herom. Cloudpros ApS tager herefter førelsen af sagen. Cloudpros ApS kan vælge for egen regning at skaffe kunden ret til fortsat at udnytte leverancen eller at bringe krænkelsen til ophøre ved helt eller delvist at ændre eller udskifte den aftalte leverance med tilsvarende leverance, der ikke krænker tredjemands rettigheder. Såfremt Cloudpros ApS ændrer eller udskifter den aftalte leverance, kan kunden ikke gøre misligholdelsesbeføjelser eller erstatningskrav gældende, men er derimod berettiget til at opsige aftalen med 6 måneders varsel, uanset aftalt uopsigelighed. Cloudpros ApS er berettiget til at opsige aftalen uden varsel, hvis Cloudpros ApS ikke anser nogen af ovenstående muligheder for økonomisk forsvarlige.

§10 Tavshedspligt og reference

Cloudpros ApS personale iagttager ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold og pålægger i fornødent omfang underleverandører og andre, der bistår Cloudpros ApS med leverancen, tilsvarende forpligtelser. Kunden pålægges tilsvarende forpligtelser med hensyn til oplysninger om leverancen, herunder oplysninger om de kontraktuelle og økonomiske forhold samt oplysninger om Cloudpros ApS’s forhold. Cloudpros ApS er berettiget til at anvende kunden som reference, når dette sker i generelle vendinger og uden forpligtelser for kunden. Side 4 af 2

§11 Opsigelse

Kontrakten er uopsigelig fra kundens side i 36mdr. Ønskes aftalen opsagt erstattes Cloudpros ApS med de resterende mdr’s abb på aftalen med gennemsnittet af de sidste 3 mdr’s antal brugere. Efter aftaleforholdets ophør vedbliver de bestemmelser, der efter deres natur skal tillægges gyldighed, så som § 10, med at bestå.

§12 Tvist og værneting

Aftalen er underlagt dansk ret. Alle tvistigheder skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hver af parterne kan anmode om, at der inddrages en uvildig mægler, såfremt en evt. tvist ikke kan løses af parterne alene. Mægleren kan, i mangel af enighed om andet, udpeges af Dansk Forligsnævn. Udgiften til mægleren afholdes umiddelbart af den parterne, der anmoder om mægleres assistance. Den endelige omkostning til mægleren afholdes af den part, som mægler fastslår bærer hovedansvaret for årsagen til konflikten. Såfremt en konflikt ikke løses ved mægling, kan hver af parterne indbringe sagen for Det danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration) til afgørelse i overensstemmelse med reglerne for behandling af sager ved instituttet.

Juni 2020